Dr. Harisingh Gour University, Sagar University
Time Table of B.A., B.Sc. B.Com. B.Sc.(Home Sc. VI Sem.) , L.L.B Part - II,III, P.G. DCA. And M.B.A.(I,II,III & IV Sem.)
Time Table of B.A., B.Sc. B.Com. B.Sc.(Home Sc. VI Sem.) , L.L.B Part - II,III, P.G. DCA. And M.B.A.(I,II,III & IV Sem.)
12-09-2018